ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ELEONORA BV TE BARNEVELD

 

Artikel 1 Geldigheid van deze voorwaarden.
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten door Eleonora BV. gevestigd te Barneveld. hierna te noemen Eleonora. aangegaan.

1.2 De opdracht of bestelling van de opdrachtgever geldt als acceptatie van Eleonora haar algemene voorwaarden. Bijzondere van de voorwaarden van Eleonora afwijkende bepalingen zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 2 Aanbiedingen.
Alle aanbiedingen en/of offertes zijn vrijblijvend. tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Mondelinge aanbiedingen door Eleonora of haar ondergeschikten zijn niet bindend. tenzij deze door haar schriftelijk zijn bevestigd.

Artikel 3 Overeenkomst.
3.1 De overeenkomst van koop en verkoop van goederen en uitvoering van werkzaamheden bindend  voor Eleonora door haar schriftelijke bevestiging.

3.2 Elke met Eleonora aangegane overeenkomst bevat de ontbindende voorwaarde dat haar van voldoende kredietwaardigheid van de opdrachtgever zal blijken. zulks uitsluitend ter harer beoordeling. Opdrachtgever zal toestaan dat Eleonora zonodig informatie betreffende hem opvraagt voor welke informatie Eleonora zich zal wenden tot Juresta Nederland BV. te Apeldoorn.

3.3 Gegevens betreffende het aangebodene zoals eigenschappen. maten. kleur enz. alsmede gegevens in catalogi. afbeeldingen e.d. door Eleonora bij de aanbieding verstrekt. zijn voor haar niet bindend en worden te goeder trouw gegeven.

3.4 Het risico van vergissingen en/of onjuistheden bij niet schriftelijk bevestigde bestellingen en opdrachten is geheel voor de opdrachtgever.

Artikel 4 Prijzen.
Alle overeenkomsten worden steeds afgesloten op basis van de op het tijdstip van afsluiting geldende prijzen. Latere prijsstijgingen zullen aan de wederpartij worden doorberekend.

Artikel 5 Afspraken.
Afspraken of overeenkomsten met ondergeschikte leden van het personeel van Eleonora binden de laatste niet. voor zover ze door Eleonora niet schriftelijk zijn bevestigd. Als ondergeschikt personeel zijn in dit verband te beschouwen alle werknemers en medewerkers die geen procuratie hebben.

Artikel 6 Meer- en minderwerk.
6.1 Het werk omvat alleen datgene. dat tussen partijen schriftelijk is overeengekomen. Meer- en minderwerk voor of tijdens de uitvoering van de werkzaamheden dient schriftelijk te worden opgedragen en komt van voor verrekening in aanmerking. De toepasselijkheid van het artikel 7A;1646 B.W. bepaalde wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

6.2 Door Eleonora te maken kosten welke hun oorzaak vinden buiten haar schuld kunnen aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Artikel 7 Aansprakelijkheid.
7.1 Eleonora is niet aansprakelijk voor gedragingen of feiten veroorzaakt of voor verantwoordelijkheid van de opdrachtgever zoals:
a:  Overmacht zoals verder in deze voorwaarden omschreven;
b:  Daden of nalatigheid van de opdrachtgever. zijn ondergeschikten dan wel andere personen die door of vanwege hem te werk zijn gesteld;
c:  Nalatigheid van de opdrachtgever in het onderhoud van de geleverde zaken;
d:  Beschadigingen aan de geleverde zaken ten gevolge van mechanische en chemisch dan wel biologische invloeden van buitenaf;
e:  Normale slijtage aan  de geleverde zaken ten gevolge van dagelijks gebruik;
f:  Buitengewone luchtvochtigheidcondities in de ruimte waar de geleverde goeden zijn aangebracht en/of geleverd;
g:  Verkleuring van de geleverde zaken ten gevolge van de inwerking van licht;
h:  Enige andere van buitenaf komende oorzaak;

7.2 Eleonora is slechts aansprakelijk. voor zover zijn verzekering dit dekt. dan wel tot maximaal de factuurwaarde. voor schade aan het werk.   hulpstukken materiaal en materieel. alsmede aan het werk/eigendommen van de opdrachtgever en/of derden. voor zover ontstaan door grove schuld van Eleonora of van hen. die door haar te werk zijn gesteld op de aan haar opdragen werk(en).

7.3 Eleonora zal in beginsel niet gehouden zijn geleden bedrijfs- en/of gevolgschade van een opdrachtgever te vergoeden zulks afhankelijk van de aard van de schuld.

Artikel 8 Aanbetaling.
Eleonora is gerechtigd bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling van minimaal 25% te vragen. Indien door wanprestaties  van Eleonora de overeenkomst wordt ontbonden heeft de opdrachtgever het recht op terugbetaling van de gedane aanbetaling. benevens schadevergoeding. zoals verder in deze voorwaarden geregeld. waarvan in ieder geval de wettelijke rente over het door hem vooruitbetaalde bedrag deel uitmaakt.

Artikel 9 Annuleren. 

9.1 Indien de opdrachtgever de opdracht annuleert en/of goederen weigert af te nemen. is hij verplicht de door Eleonora reeds aangeschafte materialen en grondstoffen. al dan niet be- of verwerkte tegen de kostende prijs. inclusief lonen en sociale lasten. over te nemen. Opdrachtgever zal eveneens aan Eleonora als schadeloosstelling verschuldigd zijn en het bedrag van 1/3 van de overeengekomen prijs. Opdrachtgever is voorts verplicht Eleonora te vrijwaren tegen vorderingen van derden als gevolg van de annulering van de opdracht en/of weigering van de goederen.

9.2 Onverminderd het vermelde in het vorige lid van het artikel behoudt Eleonora zich alle rechten voor om volledige nakoming van de overeenkomst en/of volledige schadevergoeding te vorderen.

Artikel 10 Leveringstermijnen.
10.1 De overeengekomen leveringstermijnen zijn geen fatale termijnen. tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient de opdrachtgever Eleonora schriftelijk in gebreke te stellen.

10.2 De leveringstermijnen zijn vastgesteld in de verwachting dat er geen beletselen voor Eleonora zijn de goederen te leveren of de werkzaamheden ter hand te nemen.

10.3 Wanneer bestelde goederen na het verstrijken van de leveringstermijn niet door de opdrachtgever zijn afgenomen. staan die goederen voor zijn rekening en risico ter zijner beschikking opgeslagen.

Artikel 11 Vervoer.
De verzending geschiedt op de wijze als door Eleonora aangegeven. Wenst de opdrachtgever een zending anders te ontvangen. zoals o.a. door snel- of expresse zending. dan zijn de extra kosten hieraan verbonden voor zijn rekening.

Artikel 12 Eigendomsvoorbehoud.
12.1 Zolang Eleonora geen volledige betaling inzake van een overeenkomst van partijen met betrekking tot de uitvoering van werk of van de koop/verkoop heeft ontvangen. blijven de geleverde goederen. eigendom van Eleonora.

12.2 Eleonora heeft het recht deze goederen terug te vorderen en toch zich te nemen. indien de nalatige opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt. indien hij liquiditeert. surséance van betaling aanvraagt of heeft verkregen. in staat van faillissement wordt verklaard of beslag op zijn goederen wordt gelegd.

12.3 Alle daden van beschikking met betrekking tot de verkochte en geleverde goederen. zijn de opdrachtgever verboden. zolang hij niet aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.

12.4 Kopen kan met derde overeenkomen. dat deze voor hem de koopprijs betaalt en daarvoor in de vordering van de verkoper wordt gesubrogeerd. Bij betaling door een derde. die in de vordering van de koper wordt gesubrogeerd. komt het eigendomsvoorbehoud niet te vervallen.

12.5 Door subrogatie als bedoeld in lid 12.4 levert de verkoper de voorbehouden eigendom van de zaken waarvan de derde de koopprijs heeft voldaan aan de gesubrogeerde derde. Van het tijdstip van subrogatie af houdt de koper de omschreven zaken voor de gesubrogeerde derde.

12.6 Subrogatie in de vordering door en overgang van de voorbehouden eigendom op een derde als bedoeld in de leden 12.4 en 12.5 laten onverlet dat de koper de verkoper kan aanspreken in het geval de verkoper op enigerlei wijze tekortschiet in nakoming van de tussen hen gesloten overeenkomsten.

Artikel 13 Overmacht.
Buitengewone omstandigheden. zoals o.a. stormschade en andere natuurrampen. belemmeringen door derden. belemmeringen in het vervoer in het algemeen. gehele of gedeeltelijke werkstakingen. oproer. oorlog. of oorlogsgevaar zowel hier te lande als in het land van herkomst van de materialen. uitsluitingen. verlies of beschadigingen van goederen bij transport naar Eleonora of de opdrachtgever. niet of niet tijdige levering van goederen door leveranciers van Eleonora. ex- en importverboden. gehele of gedeeltelijke mobilisatie. belemmerende maatregelen van enige overheid. brand. storingen en ongevallen in het bedrijf of in de middelen van vervoer van Eleonora. dan wel in de middelen van vervoer van derden. het opleggen van heffingen of andere overheidsmaatregelen. die een wijziging in de feitelijke omstandigheden meebrengen. leveren c.q. uitvoering van werk. zonder dat de opdrachtgever enigerlei recht op schadevergoeding van welke aard of hoe ook genaamd kan doen gelden. Eleonora is in deze of dergelijke gevallen gerechtigd. zulks geheel te harer eigen beoordeling om. of de koopovereenkomst c.q. overeenkomst tot uitvoering van werk te annuleren of deze op te schorten. respectievelijk te wijzigen. totdat de buitengewone omstandigheden hebben opgehouden te bestaan.

Artikel 14 Leverantie.
Onder leverantie wordt verstaan de feitelijke aanbieding aan de opdrachtgever. Wanneer overeengekomen is waar en wanneer de levering van goederen of de levering van half gerede producten zal geschieden. heeft de opdrachtgever op straffe van kosten en schade te zorgen:

a: Dat de plaats waar de werkstukken en/of materialen opgeborgen moeten worden. of de leveringen moeten geschieden zodanig is. dat beschadigingen op welke wijze ook. niet plaats zal vinden;
b: Dat de toegang tot het terrein en/of welke ruimte waar de aflevering moet gebeuren onbelemmerd is en voorts alle medewerking verleend wordt om een vlotte aflevering mogelijk te maken;
c: Dat indien lift of kraan gebruikt moet worden. de gelegenheid daartoe gegeven wordt. Schade hierbij ontstaan is voor rekening van de opdrachtgever tenzij de schuld van Eleonora komt vast te staan. Wanneer bij aflevering de ruimte waardoor de goederen gebracht moeten worden te klein blijkt te zijn en er ook geen passende lift aanwezig is. kan er een verhuislift worden gehuurd. De kosten hiervan zijn voor rekening van de opdrachtgever.
d: Dat in de ruimte. waarin gewerkt moet worden. voor elektriciteit. licht. verwarming. water en voldoende ventilatie gezorgd is. De werkzaamheden worden geacht verricht te worden in normale werktijden tenzij anders is overeengekomen.

Artikel 15 Reclame.
15.1 Opdrachtgever is verplicht terstond na de (op)levering van het werk c.q. de goederen deze grondig te inspecteren op zichtbare gebreken en bij aanwezigheid daarvan. Eleonora dan wel haar bezorger bij de aflevering een aantekening aan te laten brengen op het afleverbewijs.

15.2 Eleonora dient in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren. Bij overeenstemming zal een schriftelijke verklaring worden opgesteld die door beide partijen dient te worden ondertekend.

15.3 Mochten partijen niet tot een overeen stelling kunnen komen. dan wordt een onafhankelijke deskundige ingeschakeld. De kosten van deze deskundige komen voor rekening van de partij die in het ongelijk wordt gesteld. tenzij anders is overeengekomen.

15.4 Indien de reclame naar het oordeel van Eleonora c.q. de onafhankelijke deskundige juist is. zoals Eleonora hetzij een billijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste de factuurwaarde van de geleverde goederen. hetzij de geleverde goederen gratis vervangen na terugzending daarvan in de originele toestand. Eleonora is niet tot verdere schade- of kostenvergoeding hoe dan ook genaamd verplicht.

Artikel 16 Garantie.
Voor verkochte en geleverde goederen met fabrieks-resp. Importeurs- of groothandelsgarantie gelden slechts de door deze leveranciers gestelde garantiebepalingen.

Artikel 17 Wanprestatie en ontbinding.
17.1 Indien de opdrachtgever op enigerlei wijze wanprestatie pleegt. zal hij daarvoor alleen reeds in gebreke zijn zonder dat enige ingebrekestelling vereist is.

17.2 Onverminderd het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek zal Eleonora in geval van wanprestatie het recht hebben de prestaties die zij ten gevolge van de overeenkomst dient te verrichten op te schorten of de overeenkomst geheel of ten dele zonder gerechtelijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen. zulks te harer keuze.

17.3 De in lid 2 van dit artikel vermelde rechten heeft Eleonora eveneens. indien de opdrachtgever in staat van faillissement mocht worden verklaard of zijn faillissement wordt aangevraagd. indien hij surseance van betaling heeft aangevraagd of heeft verkregen. zijn onroerende goederen in beslag zijn genomen. zijn bedrijf in liquidatie is getreden of door derde c.q. derden is of wordt overgenomen. of indien hij het voornemen heeft Nederland metterwoon te verlaten. In al deze gevallen zullen vorderingen. die Eleonora op de opdrachtgever heeft. terstond opeisbaar zijn.

Artikel 18 Betaling.
18.1 Betaling dient te geschieden binnen 8 dagen na indiening van de nota. tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

18.2 Eleonora is gerechtigd indien het verschuldigde niet binnen de gestelde termijn door haar is ontvangen. aan de opdrachtgever een cumulatieve rente te berekenen van 1.25% per maand. Gerekend vanaf de datum van de factuur.

18.3 Eleonora is voorts gerechtigd. buiten de hoofdsom en rente. om van de opdrachtgever alle kosten. zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk. door de niet betaling waaronder begrepen de kosten van advocaat. procureur. gerechtsdeurwaarder en incassobureau te vorderen.

18.4 Alle buitengerechtelijke (incasso)kosten ( waaronder de kosten gemaakt voor het opstellen en verzenden van aanmaningen. het voeren van schikkingsonderhandelingen en andere handelingen ter voorbereiding van een mogelijke gerechtelijke procedure ) alsmede gerechtelijke kosten komen voor rekening van koper. De buitengerechtelijke incassokosten worden berekend op basis van het rapport Voorwerk II en worden vermeerderd met € 25.00 registratiekosten.

Artikel 19 Geschillen.
Op alle transacties van Eleonora is het Nederlands Recht van toepassing.

Alle geschillen voortvloeiend uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten. daaronder begrepen de enkele invorderingen van het verschuldigde. zullen voor de Burgelijke Rechter van de vestigingsplaats van Eleonora aanhangig worden gemaakt.