ALGEMENE VOORWAARDEN

VAN ELEONORA BV TE BARNEVELD

Artikel 1 Algemeen.

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en leveringen van Eleonora BV, gevestigd te Barneveld (Nederland), hierna te noemen ‘Eleonora’, alsmede op alle (aanvullende) overeenkomsten, waaronder ook overeenkomsten die samenhangen met en/of voortvloeien uit distributieovereenkomsten, tussen Eleonora en een koper, hierna te noemen ‘opdrachtgever’ aangegaan.
1.2 Bijzondere van de voorwaarden van Eleonora afwijkende bepalingen – waaronder mede inkoopvoorwaarden worden verstaan – van opdrachtgever maken geen deel uit van de overeenkomst tussen Eleonora en opdrachtgever en binden derhalve Eleonora niet, tenzij Eleonora de voorwaarden van opdrachtgever schriftelijk geheel of gedeeltelijk aanvaardt.
1.3
Onder ‘schriftelijk’ wordt in deze voorwaarden verstaan: per brief of langs elektronische weg.
1.4 Voor zover deze voorwaarden ook zijn opgemaakt in een andere taal dan de Nederlandse, is de Nederlandse tekst bij verschillen steeds beslissend.
1.5 Mocht enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, dan zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven en zal (zullen) de nietige of vernietigde bepaling(en) van deze algemene voorwaarden worden vervangen door (een) geldige bepaling(en) waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling(en) in acht worden genomen.

 

Artikel 2 Aanbiedingen.

2.1 Alle aanbiedingen en/of offertes zijn vrijblijvend, ook al is in de aanbieding en/of offerte een termijn voor aanvaarding gesteld.
2.2 Mondelinge aanbiedingen door Eleonora of haar ondergeschikten zijn niet bindend, tenzij deze door haar schriftelijk zijn bevestigd.
2.3 Door Eleonora verstrekte prijslijsten, brochures etc. zijn aan wijzigingen onderhevig en gelden niet als offerte.
2.4 Alle bij een aanbieding getoonde afbeeldingen, tekeningen, modellen, kleuren en overige gegevens zoals eigenschappen, maten en specificaties gelden slechts ter aanduiding. Deze zijn slechts bindend indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is bevestigd door Eleonora.
2.5 Eleonora behoudt zich alle rechten van intellectueel eigendom voor op de afbeeldingen, tekeningen en modellen voorkomende in de aanbiedingen, catalogi, website e.d.


Artikel 3 Overeenkomst.

3.1 De overeenkomst van koop en verkoop van goederen en uitvoering van werkzaamheden wordt eerst bindend voor Eleonora door haar schriftelijke bevestiging.
3.2 Elke met Eleonora aangegane overeenkomst bevat de ontbindende voorwaarde dat haar van voldoende kredietwaardigheid van de opdrachtgever zal blijken, zulks uitsluitend ter harer beoordeling.
3.3 Het risico van vergissingen en/of onjuistheden bij niet schriftelijk bevestigde bestellingen en opdrachten is geheel voor de opdrachtgever.


Artikel 4 Prijzen.

4.1 Enige wijziging in één of meer van de kostprijsbepalende factoren zoals inkoopprijzen (al dan niet met terugwerkende kracht gewijzigd), koersverhoudingen, invoerrechten, omzetbelasting, stijgingen van de grondstof- en materiaalprijzen, productiekosten of valutawijzigingen, die zich na orderbevestiging maar voor levering voordoen, geven Eleonora het recht, naar haar eigen keus een dienovereenkomstige hogere prijs in rekening te brengen dan wel de order te annuleren, zonder dat de opdrachtgever ter zake enig recht op schadevergoeding heeft.
4.2 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, zijn alle door Eleonora opgegeven prijzen in euro’s, exclusief BTW, invoerrechten en andere belastingen, heffingen of rechten. De prijzen zijn gebaseerd op Ex Works, Barneveld, Nederland (EXW, Incoterms® 2010) tenzij anders schriftelijk aangegeven.

Artikel 5 Geregistreerde klanten op de website.

5.1 De door de opdrachtgever, bij aanmelding via de website, aangemaakte gebruikersnaam en wachtwoord zijn strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor het gebruik door de desbetreffende gebruiker die zich heeft aangemeld.
5.2 De opdrachtgever garandeert dat de betreffende gebruiker bevoegd is tot het doen van bestellingen namens de opdrachtgever.
5.3 De opdrachtgever ziet erop toe dat de gebruiker de gebruikersnaam en het wachtwoord strikt vertrouwelijk zal gebruiken en niet aan derden zal verstrekken. Eleonora mag er vanuit gaan dat als een gebruiker zich aanmeldt onder bedoelde gebruikersnaam en wachtwoord, dat het de handelingsbevoegde gebruiker betreft van de opdrachtgever.
5.4 Zodra de opdrachtgever weet of reden heeft te vermoeden dat de gebruikersnaam en het wachtwoord worden misbruikt of in handen zijn gekomen van onbevoegden, zal de opdrachtgever Eleonora hierover onmiddellijk informeren, onverminderd de eigen verplichting van de opdrachtgever om onmiddellijk doeltreffende maatregelen te treffen.

Artikel 6 Afspraken.

Afspraken of overeenkomsten met ondergeschikte leden van het personeel van Eleonora binden de laatste niet, voor zover ze door Eleonora niet schriftelijk zijn bevestigd. Als ondergeschikt personeel zijn in dit verband te beschouwen alle werknemers en medewerkers die geen procuratie hebben.


Artikel 7 Meer- en minderwerk.

7.1 Het werk omvat alleen datgene, dat tussen partijen schriftelijk is overeengekomen. Meer- en minderwerk voor of tijdens de uitvoering van de werkzaamheden dient schriftelijk te worden overeengekomen en komt voor verrekening in aanmerking.
7.2 Door Eleonora te maken kosten die hun oorzaak vinden buiten haar schuld kunnen aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.


Artikel 8 Aansprakelijkheid.

8.1 De aansprakelijkheid van Eleonora jegens de opdrachtgever is beperkt tot nakoming van de in artikel 15 omschreven verplichtingen.
8.2 Eleonora is jegens de opdrachtgever nimmer aansprakelijk voor enige door de opdrachtgever geleden schade van welke aard dan ook, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van Eleonora. Aansprakelijkheid voor indirecte schade, gevolgschade, immateriële schade, bedrijfsschade, gederfde winst, milieuschade, dan wel schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden, wordt voorts uitdrukkelijk uitgesloten.
8.3 De opdrachtgever is verplicht Eleonora te vrijwaren voor alle aanspraken van derden jegens Eleonora, direct of indirect verband houdende met (het gebruik van) de geleverde goederen en/of de verrichte diensten en de opdrachtgever zal Eleonora alle schade vergoeden die Eleonora lijdt als gevolg van dergelijke aanspraken tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Eleonora.
8.4 Indien en voorzover, ondanks het hierboven gestelde op Eleonora enige aansprakelijkheid rust, uit welke hoofde dan ook, dan blijft de aansprakelijkheid van Eleonora beperkt tot het bedrag van de netto factuurwaarde van de betrokken goederen en/of verrichte diensten met dien verstande dat Eleonora hoogstens en uitsluitend aansprakelijk zal zijn tot een bedrag van maximaal 250.000 euro per schadegeval. Een reeks van samenhangende schadeveroorzakende gebeurtenissen geldt voor de toepassing van dit artikel als één gebeurtenis/ schadegeval.
8.5 Het in dit artikel bepaalde laat onverlet de wettelijke aansprakelijkheid van Eleonora ingevolge dwingendrechtelijke bepalingen.
8.6 Iedere vordering tot schadevergoeding verjaart indien deze niet binnen 1 jaar na (op)levering schriftelijk bij Eleonora is ingediend.
8.7 Eleonora verbindt zich ertoe om naar beste vermogen de veiligheid van de gebruiker van de webshop te garanderen, doch kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor schade door het gebruik van de webshop en in het bijzonder voor schade aangericht door derden die misbruik zouden maken van de website of het betalingssysteem.
8.8
Eleonora is, behoudens opzet en grove schuld, op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade ontstaan ten gevolge van de onjuistheid en/of onvolledigheid van de inhoud van de website, het (onjuiste) gebruik van de website en het verstrekken van onjuiste gegevens door de opdrachtgever.

Artikel 9 Annuleren.

9.1 Indien de opdrachtgever de opdracht annuleert, ten gevolge van welke oorzaak dan ook, is hij verplicht alle met het oog op de uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs gemaakte kosten (onder andere kosten van de door Eleonora reeds aangeschafte materialen en grondstoffen, al dan niet be- of verwerkt tegen kostprijs, inclusief lonen en sociale lasten) te vergoeden onverminderd het recht van Eleonora op vergoeding wegens winstderving en overige schade. Opdrachtgever zal eveneens aan Eleonora als annuleringskosten verschuldigd zijn het bedrag van 1/3 van de overeengekomen prijs. Opdrachtgever is voorts verplicht Eleonora te vrijwaren tegen vorderingen van derden als gevolg van de annulering van de opdracht.
9.2 Onverminderd het vermelde in het vorige lid van dit artikel behoudt Eleonora zich alle rechten voor om volledige nakoming van de overeenkomst te vorderen.

 

Artikel 10 Levering.

10.1 De overeengekomen leveringstermijnen zijn geen fatale termijnen. Eleonora is niet eerder in verzuim ten aanzien van de levertermijn dan nadat zij schriftelijk in gebreke is gesteld door opdrachtgever, deze haar hierbij in de gelegenheid heeft gesteld alsnog te leveren binnen een redelijke termijn en Eleonora hieraan geen gevolg heeft gegeven.
10.2 De leveringstermijnen zijn vastgesteld in de verwachting dat er geen beletselen voor Eleonora zijn de goederen te leveren of de werkzaamheden ter hand te nemen.
10.3 De levertermijn gaat niet eerder in dan nadat een overeenkomst tot stand is gekomen conform het bepaalde in artikel 3 en opdrachtgever aan Eleonora voor uitvoering van de overeenkomst vereiste gegevens en informatie heeft verstrekt en Eleonora de overeengekomen vooruitbetaling van opdrachtgever ontvangen heeft.
10.4 Zodra Eleonora merkt dat de opgegeven termijn overschreden zal worden, neemt Eleonora daarover contact op met opdrachtgever. De verplichtingen van opdrachtgever blijven onveranderd. Alleen bij excessieve overschrijding (meer dan twaalf (12) weken) van de overeengekomen levertijd heeft opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding wordt veroorzaakt door overmacht. Opdrachtgever heeft evenwel nimmer aanspraak op enige boete- of schadevergoeding.
10.5 Het is mogelijk dat de goederen in gedeelten worden afgeleverd tenzij de opdrachtgever hiertegen schriftelijk bezwaar heeft geuit. Ingeval van deelleveringen zijn de hierna omschreven (betalings)voorwaarden ook van toepassing op elke deellevering.
10.6 Op opdrachtgever rust een afnameplicht. Indien opdrachtgever de goederen niet op de overeengekomen datum in ontvangst neemt, is opdrachtgever in verzuim en kan Eleonora naar keuze (i) de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst ontbinden; (ii) de goederen voor rekening en risico aan opdrachtgever verzenden; (iii) de goederen voor rekening en risico van opdrachtgever onder zich houden. Alle uit bovenstaande omstandigheden voortvloeiende kosten, waarin onder andere begrepen opslagkosten en eventuele minderopbrengst, komen voor rekening van opdrachtgever. Het bovenstaande geldt onverminderd de overige aan Eleonora toekomende rechten.
10.7 De verzending geschiedt op de wijze als door Eleonora aangegeven. Leveringscondities worden per transactie overeengekomen. Alle leveringscondities gelden conform Incoterms® 2010. Wenst de opdrachtgever een zending te ontvangen door o.a. snel- of expresse zending, dan zijn de extra hieraan verbonden kosten voor zijn rekening.
10.8 Voor leveringen van Eleonora binnen Nederland en België zijn de transportkosten voor rekening van Eleonora indien de netto orderwaarde minimaal €750,- (Nederland) of minimaal €1000,- (België) bedraagt. Voor leveringen van Eleonora buiten Nederland en België zullen separate afspraken worden gemaakt ten aanzien van de transportkosten.
10.9. De opdrachtgever zal de goederen niet verkopen via algemene online verkoopplatforms zoals e-Bay, bol.com e.d.

Artikel 11 Eigendomsvoorbehoud.

11.1 Zolang Eleonora geen volledige betaling heeft ontvangen van alle bedragen, met inbegrip van eventuele rente en kosten, die opdrachtgever verschuldigd is voor de krachtens enige overeenkomst geleverde of te leveren goederen en/of de uitvoering van werk en/of het tekortschieten in de nakoming van zo’n overeenkomst, blijven de geleverde goederen eigendom van Eleonora.
11.2 Eleonora heeft het recht deze goederen terug te vorderen en tot zich te nemen, indien de nalatige opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt, indien hij liquideert, surséance van betaling aanvraagt of heeft verkregen, in staat van faillissement wordt verklaard of beslag op zijn goederen wordt gelegd.
11.3 Opdrachtgever is gehouden voor zorgvuldige behandeling van de goederen zorg te dragen en deze tegen de gebruikelijke risico’s te verzekeren en mist het recht de geleverde goederen anders dan na schriftelijke toestemming van Eleonora te bezwaren, verhuren, vervreemden, in gebruik te geven en/of hierop (stil) pandrecht te vestigen, zolang opdrachtgever niet volledig aan zijn verplichtingen jegens Eleonora heeft voldaan. Het is opdrachtgever evenwel toegestaan de goederen binnen zijn normale bedrijfsuitoefening te gebruiken c.q. te vervreemden. Het is opdrachtgever echter niet toegestaan de goederen in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening te vervreemden op het moment dat door opdrachtgever surséance van betaling is gevraagd of opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard.
11.4 Opdrachtgever kan met derde overeenkomen, dat deze voor hem de koopprijs betaalt en daarvoor in de vordering van Eleonora wordt gesubrogeerd. Bij betaling door een derde, die in de vordering van de opdrachtgever wordt gesubrogeerd, komt het eigendomsvoorbehoud niet te vervallen.
11.5 Door subrogatie als bedoeld in lid 11.4 levert Eleonora de voorbehouden eigendom van de goederen waarvan de derde de koopprijs heeft voldaan aan de gesubrogeerde derde. Van het tijdstip van subrogatie af houdt de opdrachtgever de omschreven goederen voor de gesubrogeerde derde.
11.6 Subrogatie in de vordering door en overgang van de voorbehouden eigendom op een derde als bedoeld in de leden 11.4 en 11.5 laten onverlet dat de opdrachtgever Eleonora kan aanspreken in het geval Eleonora op enigerlei wijze tekortschiet in nakoming van de tussen hen gesloten overeenkomsten.
11.7 Indien en zolang Eleonora eigenaar van de goederen is, zal opdrachtgever Eleonora onmiddellijk op de hoogte stellen wanneer de goederen in beslag (dreigen te) worden genomen of anderszins aanspraak wordt gemaakt op (enig onderdeel van) de goederen. Bovendien zal opdrachtgever Eleonora (in dat geval) mededelen waar de goederen, waarvan Eleonora eigenaar is, zich bevinden. Bij beslag of (voorlopige) surséance van betaling zal opdrachtgever onmiddellijk de beslagleggende deurwaarder resp. de bewindvoerder wijzen op de (eigendoms)rechten van Eleonora. Opdrachtgever staat er voor in dat een beslag op de goederen onmiddellijk wordt opgeheven.
11.8 Indien dezelfde soort goederen geleverd zijn op een of meer onbetaalde facturen, worden de bij opdrachtgever aanwezige goederen geacht te zijn geleverd op de onbetaalde facturen.

Artikel 12 Overmacht.

12.1 Eleonora is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit hoofde van een overeenkomst, indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht.
12.2 Onder overmacht in de zin van de artikel wordt begrepen omstandigheden die (tijdige) levering door Eleonora redelijkerwijs belemmeren, waaronder bijvoorbeeld, doch niet uitsluitend stormschade en andere natuurrampen, belemmeringen door derden, belemmeringen in het vervoer in het algemeen, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, oproer, oorlog, of oorlogsgevaar zowel hier te lande als in het land van herkomst van de materialen, uitsluitingen, verlies of beschadigingen van goederen bij transport naar Eleonora of de opdrachtgever, niet of niet tijdige levering van goederen door leveranciers van Eleonora, ex- en importverboden, sancties, boycots, embargo’s, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, belemmerende maatregelen van enige overheid, brand, storingen en ongevallen in het bedrijf of in de middelen van vervoer van Eleonora, dan wel in de middelen van vervoer van derden en het opleggen van heffingen of andere overheidsmaatregelen.
12.3 Indien Eleonora bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het hier een afzonderlijke overeenkomst. Eleonora heeft voorts het recht om de inhoud van de overeenkomst zodanig te wijzigen, dat uitvoering daarvan mogelijk blijkt.
12.4
Wanneer de overmacht situatie langer dan zes (6) maanden heeft voortgeduurd, hebben zowel Eleonora als opdrachtgever het recht om de overeenkomst door ontbinding te beëindigen. Opdrachtgever is in dat geval niet gerechtigd tot enige schadevergoeding.

Artikel 13 Leverantie.

13.1 Bij de levering van de goederen en/of het verrichten van diensten heeft de opdrachtgever op straffe van kosten en schade te zorgen:

a: Dat de plaats waar de werkstukken en/of materialen opgeborgen moeten worden, of de leveringen moeten geschieden zodanig is, dat beschadigingen op welke wijze ook, niet plaats zullen vinden;

b: Dat de toegang tot het terrein en/of welke ruimte waar de aflevering moet gebeuren onbelemmerd is en voorts alle medewerking verleend wordt om een vlotte aflevering mogelijk te maken;

c: Dat indien lift of kraan gebruikt moet worden, de gelegenheid daartoe gegeven wordt. Schade hierbij ontstaan is voor rekening van de opdrachtgever tenzij de grove schuld of opzet van Eleonora komt vast te staan. Wanneer bij aflevering de ruimte waardoor de goederen gebracht moeten worden te klein blijkt te zijn en er ook geen passende lift aanwezig is, kan er een verhuislift worden gehuurd. De kosten hiervan zijn voor rekening van de opdrachtgever;

d: Dat in de ruimte, waarin gewerkt moet worden, voor elektriciteit, licht, verwarming, water en voldoende ventilatie gezorgd is. De werkzaamheden worden geacht verricht te worden tijdens normale werktijden tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.

 

Artikel 14 Reclame.

14.1 Opdrachtgever is verplicht terstond na de (op)levering van het werk c.q. de goederen deze grondig te inspecteren op zichtbare gebreken. Eventuele tekortkomingen, zichtbare gebreken en/of beschadigingen terzake dienen door opdrachtgever op het vervoersdocument of de afleveringsbon te worden vermeld. Opdrachtgever is gehouden klachten of schade zo spoedig mogelijk schriftelijk te melden maar in ieder geval binnen zeven (7) werkdagen na (op)levering onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond van de klachten of schade, bij gebreke waarvan opdrachtgever geacht wordt het geleverde te hebben geaccepteerd. Ingebruikneming van de goederen geldt als acceptatie. Bovengenoemde meldingen kunnen uitsluitend bij Eleonora worden ingediend via de door Eleonora gestelde meldingsprocedure.
14.2 Eleonora dient in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren. Overeenstemming omtrent de te nemen acties door Eleonora blijkt uit een bevestiging van de opdrachtgever per e-mail van het aanbod van Eleonora.
14.3 Mochten partijen niet tot overeenstemming kunnen komen, dan wordt een onafhankelijke deskundige ingeschakeld. De kosten van deze deskundige komen voor rekening van de partij die in het ongelijk wordt gesteld, tenzij anders is overeengekomen.


Artikel 15 Garantie.

15.1 De door Eleonora geleverde goederen bezitten de eigenschappen die de opdrachtgever en eindklant bij normaal gebruik mogen verwachten.
15.2 Eleonora verleent de eindklant een garantie van twee jaar na aflevering aan de opdrachtgever.
15.3 De garantie houdt uitsluitend in dat Eleonora naar beste vermogen en naar haar eigen keuze, tot het vervangen, herstellen, reparatie of prijsvermindering van de geleverde goederen over zal gaan, dan wel de producten zal terugnemen en opdrachtgever zal crediteren voor het desbetreffende factuurbedrag. In geen geval is Eleonora gehouden tot vergoeding van andere kosten en/of schade. Eventuele kosten die de opdrachtgever maakt bij het vervangen van een goed zijn voor rekening van opdrachtgever. Goederen kunnen slechts door opdrachtgever worden geretourneerd na schriftelijke toestemming van Eleonora en mits de goederen deugdelijk verpakt zijn. In voorkomend geval is de opdrachtgever verplicht herstel/reparatie door een gespecialiseerde monteur toe te staan. Ten aanzien van de gerepareerde goederen loopt de oorspronkelijke garantietermijn door; er geldt derhalve geen nieuwe garantietermijn.
15.4 De eindklant is uitsluitend gerechtigd aanspraak te maken op de garantie als de goederen correct gebruikt, onderhouden en behandeld worden en opdrachtgever aan al zijn verplichtingen jegens Eleonora heeft voldaan.
15.5
De eindklant heeft geen aanspraak onder de garantie in de volgende gevallen:
– het ontstaan van krimpnaden en/of haarscheurtjes in de goederen als gevolg van het geleidelijk verlies aan bouwvocht na nieuwbouw of verbouw;
– het ontstaan van verkleuringen, krimpnaden en/of haarscheurtjes door de directe inwerking van warmtebronnen zoals zon, CV-leidingen en haarden;
– gebreken ontstaan door een te hoog of te laag luchtvochtigheidspercentage in de betreffende ruimte en omliggende ruimten of een extreme verandering daarin of door een niet vlakke ondervloer.
15.6 Mocht er onverhoopt na de tweejarige garantie toch nog een probleem optreden met een goed dan zal Eleonora altijd haar uiterste best doen om samen met de opdrachtgever tot een passende oplossing te komen. Dit kan door het inschakelen van een monteur, het opsturen van een vervangend onderdeel, het leveren van een nieuw goed tegen bijbetaling en het eventueel retour halen voor herstel. De hiermee gemoeide kosten zijn voor rekening van de opdrachtgever.
15.7 Geringe in de handel toelaatbaar geachte of vanuit vaktechnisch oogpunt aanvaardbare afwijkingen in kleur, slijtvastheid, structuur, finish, afwerking etc. kunnen geen klachtgrond onder de garantie opleveren.

 

Artikel 16 Persoonsgegevens.

16.1 Eleonora verwerkt persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
16.2 De verwerking van persoonsgegevens door Eleonora vindt plaats conform de toepasselijke (inter)nationale wet op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens.
16.3 Opdrachtgever stemt ermee in dat Eleonora vertrouwelijke informatie en persoonsgegevens betreffende opdrachtgever en/of personen (voorheen) werkzaam bij, of voor, of verbonden aan opdrachtgever, en/of diens cliënten of derden mag en kan verwerken in het kader van een (i) opdracht door opdrachtgever aan Eleonora verstrekt, (ii) het voldoen aan een wettelijke verplichting, (iii) optimalisering van de dienstverlening en (iv) interne zakelijke doeleinden. Onder verwerken wordt in dit kader tevens begrepen het delen van deze gegevens met aan Eleonora gelieerde rechtspersonen en ondernemingen, en met derden betrokken bij de uitvoering van de opdracht, en bovendien het verwerken door verwerkers in dienst van Eleonora.
16.4 Opdrachtgever staat er voor in dat door hem verstrekte c.q. van hem afkomstige persoonsgegevens door Eleonora verwerkt mogen worden en vrijwaart Eleonora voor schade in verband met claims van betrokkenen of derden met betrekking tot de niet-naleving van de geldende wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens.
16.5 Rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging treft Eleonora passende maatregelen om de van opdrachtgever afkomstige persoonsgegevens te beschermen.

 

Artikel 17 Opschorting en ontbinding.

17.1 Eleonora is gerechtigd de tussen haar en opdrachtgever bestaande overeenkomsten, voor zover deze nog niet zijn uitgevoerd, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling met een redelijke termijn op te schorten dan wel de overeenkomst te ontbinden zonder enige verplichting tot schadevergoeding, indien opdrachtgever niet (tijdig), niet behoorlijk of niet volledig voldoet aan de (betalings)verplichtingen die voor hem uit enige met Eleonora gesloten overeenkomst voortvloeien, of indien er gronden zijn om te vrezen dat opdrachtgever zijn verplichtingen niet of niet tijdig nakomt alsmede in geval van faillissement of surséance van betaling van opdrachtgever of bij stilleggen of liquidatie van diens bedrijf.
17.2 Opschorting en ontbinding laten de betalingsverplichting voor de reeds geleverde goederen onverlet. Daarnaast is Eleonora alsdan gerechtigd van opdrachtgever te vorderen vergoeding van schade, kosten en interesten, daaronder begrepen door Eleonora gederfde winst. Deze vorderingen zijn met onmiddellijke ingang opeisbaar.
17.3 Is opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening, zowel in als buiten rechte, de kosten van rechtsbijstand van Eleonora daaronder begrepen die Eleonora moet maken ten gevolge van de niet, niet tijdige of niet correcte nakoming door opdrachtgever, voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 18 Betaling.

18.1 Zolang Eleonora geen kredietlimiet heeft toegestaan aan opdrachtgever, wordt alleen onder (gehele of gedeeltelijke) vooruitbetaling geleverd.
18.2 Betaling dient te geschieden binnen acht (8) dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Betaling dient zonder aftrek van enige korting, bankkosten of enige schuldvergelijking te geschieden in euro’s, middels storting of overmaking op een door Eleonora aangewezen bankrekening. Betaling wordt geacht eerst te hebben plaatsgevonden, zodra het verschuldigde bedrag onherroepelijk op de bankrekening van Eleonora is bijgeschreven.
18.3 Indien de opdrachtgever niet binnen de afgesproken termijn aan zijn betalingsverplichting jegens Eleonora voldoet is hij – zonder dat voorafgaande sommatie en ingebrekestelling vereist is – in verzuim en vanaf het intreden van het verzuim over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van anderhalf procent (1,5%) rente per maand, waarbij een gedeelte van een maand voor een gehele maand wordt gerekend.
18.4 Eleonora is voorts gerechtigd, buiten de hoofdsom en rente om, van de opdrachtgever te vorderen alle kosten, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, door de niet betaling ontstaan waaronder begrepen de kosten van advocaat, gerechtsdeurwaarder en incassobureau. De buitengerechtelijke kosten worden op minimaal 15% van het betrokken factuurbedrag gefixeerd en zullen ten minste 150,= euro per vordering bedragen.
18.5 Eleonora is te allen tijde gerechtigd om bij of na het aangaan van de overeenkomst, alvorens (verder) te presteren van opdrachtgever te verlangen, dat deze onverwijld (extra) betalingszekerheid stelt in een door Eleonora te bepalen vorm. Indien opdrachtgever nalaat de verlangde zekerheid (tijdig) te stellen, is Eleonora gerechtigd, onverminderd haar overige rechten, de verdere uitvoering van de overeenkomst onmiddellijk op te schorten of de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden onverminderd haar recht op vergoeding van door haar geleden schade. Tevens is al hetgeen opdrachtgever aan Eleonora uit welke hoofde dan ook verschuldigd is, direct opeisbaar.
18.6
Eventuele bezwaren tegen een factuur dienen binnen acht (8) werkdagen na de factuurdatum schriftelijk gemotiveerd bij Eleonora te worden ingediend. Na afloop van deze termijn worden klachten niet meer in behandeling genomen en heeft opdrachtgever haar rechten ter zake verwerkt. Bezwaren tegen de hoogte van de ingediende facturen schorten de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op.
18.7 Eleonora heeft het recht het nakomen van haar verplichtingen op te schorten totdat opdrachtgever aan al zijn opeisbare betalingsverplichtingen heeft voldaan.

Artikel 19 Intellectuele eigendomsrechten.                                                          

19.1 Eleonora behoudt zich al haar rechten voor op het gebied van intellectuele eigendom in verband met door haar geleverde goederen en/of uitgevoerde werkzaamheden. Eleonora is en blijft exclusief rechthebbende van het auteursrecht, het recht van model of enig ander intellectueel eigendomsrecht met betrekking tot haar goederen.
19.2 Het is opdrachtgever niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Eleonora de goederen te kopiëren of geheel of gedeeltelijk te wijzigen.
19.3 Het is opdrachtgever niet toegestaan geleverde goederen van een andere merknaam te voorzien, of het betreffende merk op andere wijze te gebruiken dan wel in eigen naam te registreren.

Artikel 20 Toepasselijk recht en bevoegde rechter.

20.1 Op deze algemene voorwaarden en op alle door Eleonora gedane aanbiedingen en alle overeenkomsten tussen Eleonora en opdrachtgevers is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.
20.2 Alle geschillen die tussen partijen mochten ontstaan, daaronder begrepen de enkele invorderingen van het verschuldigde, zullen uitsluitend voor de Burgerlijke Rechter van de vestigingsplaats van Eleonora aanhangig worden gemaakt, zulks onverminderd de bevoegdheid van Eleonora om het geschil desgewenst voor te leggen aan de rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van de opdrachtgever. Geschillen tussen Eleonora en opdrachtgevers die buiten de EU gevestigd zijn, zullen definitief worden beslecht door middel van arbitrage van de Internationale Kamer van Koophandel (‘ICC’) overeenkomstig het Arbitragereglement van de ICC door één of meerdere arbiters benoemd overeenkomstig dit Reglement. De gebezigde taal is Nederlands of Engels. De arbitrage zal plaatsvinden in Utrecht (Nederland).